فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی

ارتباط با ما

 آدرس: تهران- بزرگراه شهید چمران-خ یمن-باغ کشاورزی-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی،کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۳۱۳۳

تلفن مسئول سامانه فیپاک : زین العابدین یوسفی نژاد  ۲۲۴۱۳۹۳۱ – ۲۱+

تلفن مرکز :۲۲۴۱۳۹۲۶ و ۲۲۴۰۱۰۸۶ – ۲۱+

تلفن سازمان: ۱۶-۲۲۴۱۴۴۱۳ (داخلی ۳۶۹)

 فاکس : ۲۲۴۰۰۰۶۷-۲۱+

صندوق پستی:۱۱۱۳- ۱۹۳۹۵

پست الکترونیکی: z.yousefinejad@areeo.ac.ir