فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی

درباره ما

این‌ مرکز از ادغام‌ چهار واحد مستقل در گذشته تشکیل شده است که عبارتند از:

۱٫ مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ کشاورزی‌ (وزارت کشاورزی سابق)

۲٫ مرکز اطلاع‌رسانی‌ وخدمات‌ علمی‌ جهاد سازندگی‌ (وزارت جهاد سازندگی سابق)

۳٫ دفتر آمار و خدمات کامپیوتری (وزارت کشاورزی سابق)

۴٫ مجله پژوهش و سازندگی (وزارت جهاد سازندگی سابق)

مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ کشاورزی‌ در قالب‌ یک‌ طرح‌ کاربردی‌ در سال ۱۳۵۵‌ با مشاورت‌یک‌ کارشناس‌ خارجی‌ کتابداری‌ که‌ مدتی‌ در ایران‌ زندگی‌ می‌کرد و با عنوان‌ “مرکز اسناد و مدارک‌ علمی‌و تحقیقاتی‌ کشاورزی‌” شروع‌ به‌ کار کرد. کتابخانه‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ بخش‌ و پایگاه‌ این‌ مرکز مطرح‌ شد.ساختمان‌ کتابخانه‌ در محل‌ فعلی‌ مرکز بنا شد و در تاریخ‌ ۱۹ بهمن‌ ۱۳۶۰٫ کتابخانه‌ای‌ براساس‌ اصول‌کتابداری‌ علمی‌ و نوین‌ در حوزه‌ کشاورزی‌ـ به‌ معنی‌ اعم‌ـ دایر شد. در این‌ اقدام‌ علمی‌ و ملی‌ کلیه‌ مؤسسات‌ و مراکز تابعه‌ وزارت‌ کشاورزی‌، شرکت‌های‌ مهندسان‌ مشاور، دانشکده‌ها و آموزشگاههای‌کشاورزی‌ پیشگام‌ شدند و در تحول‌ و توسعه‌ چنین‌ پایگاهی‌ نقش‌ خود را ایفاء نمودند. به‌ مرور زمان‌ این‌مرکز در ارتباط‌ مستمر با سازمان‌ خواروبار و کشاورزی‌ ملل‌ متحد (فائو) قرار گرفت‌ و با بهره‌گیری‌ ازامکانات‌ دو نظام‌ اگریس‌ و کاریس‌ به‌ محققین‌ و پژوهشگران‌ و مدرسین‌ حوزه‌ کشاورزی‌ خدمات‌ارزنده‌ای‌ را ارائه‌ می‌کرد. در مهرماه۱۳۶۶‌، نام‌ مرکز به‌ “مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ کشاورزی‌”تغییر یافت‌. هدف‌ اصلی‌ این‌ مرکز گردآوری‌، سازماندهی‌، ذخیره‌، بازیابی‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ علمی‌ ـ فنی‌کشاورزی‌ و علوم‌ وابسته‌ ذکر شده‌ است‌. در سال۱۳۷۸‌، شبکه‌ اطلاع‌رسانی‌ سازمان‌ راه‌اندازی‌ شد وبه‌ ارائه‌ امکان‌ بهره‌گیری‌ از ۷۰ عنوان‌ نشریه‌ خارجی‌ بصورت‌ Online پرداخت‌. مجموعه پستهای این مرکز ۱۶ پست بود که مدیریت آن زیر نظر معاون تحقیقاتی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی فعالیت می نمود.

مر کز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی در مرداد ماه ۱۳۷۲ فعالیت خودرا آغاز نمود.در تاریخچه این مرکز آمده است: ایده پرداختن به اطلاع رسانی به معنا و مفهومی که اکنون در کشورهای پیشرفته مطرح است و توجه به نقش این علم در حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای پژوهشی و توسعه ای در سطح وزارت جهاد سازندگی در اواخر سال ۱۳۶۴ در معاونت آموزش و تحقیقات و مشخصاً در مرکز تحقیقات‌ مهندسی‌مطرح‌ گردید. به‌ همین‌ منظور در طول۸‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌ معاونتی‌ با نام‌ معاونت‌اطلاعات‌ علمی‌ و فنی‌ تشکیل‌ گردید. حضور قوی‌ و مثمر این‌ معاونت‌ تازه‌ شکل‌یافته‌، و استقبال‌پژوهشگران‌ شاغل‌ در معاونت‌ آموزش‌ و تحقیقات‌، منجر به‌ تأسیس‌ مرکز اطلاع‌رسانی‌ و خدمات‌ علمی‌جهاد سازندگی‌ درمرداد ماه ۱۳۷۲ شد. هدف‌ اولیه‌ از تشکیل‌ این‌ مرکز فراهم‌آوری‌، گردآوری‌ و سازماندهی‌ منسجم‌ و متمرکز اطلاعات ‌علمی‌ مورد نیاز مراکز و مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ و آموزشی‌ تحت‌ پوشش‌ خود و همچنین‌ معاونتهای‌ اجرائی‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ بود. به‌ همین‌ منظور اولویت‌ ارائه‌ خدمات‌، کارکنان شاغل در معاونت آموزش‌ و تحقیقات‌ و سپس‌ متقاضیان‌دریافت‌ اطلاعات‌ از معاونتهای‌ اجرایی‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ و در نهایت‌ اساتید و دانشجویان‌ مراکزدانشگاهی‌ و تحقیقاتی‌ در حوزه‌های‌ مرتبط‌ با مأموریتهای‌ جهاد و نیز متقاضیان‌ دریافت‌ اطلاعات‌ ازبخش‌ خصوصی‌ تعیین‌ گردید. تلاش‌ در جهت‌ تحکیم‌ جایگاه‌ تشکیلاتی‌، و تصویب‌ این‌ جایگاه‌ در فرانمای‌ تشکیلات‌ وزارت‌جهاد سازندگی‌، تصویب‌ تشکیلات‌ تفصیلی‌ و عناوین‌ و شرح‌ پستهای‌ سازمانی‌، و نیز تدوین‌ اهداف‌کیفی‌، کمی‌ و سیاستهای‌ اجرایی‌ از ابتدایی‌ترین‌ فعالیتهای‌ مرتبط‌ با راه‌اندازی‌ این‌ مرکز بوده است. در همین‌ راستا این‌ مرکز موفق‌ شد به‌ عنوان‌ مرکزی‌ کاملاً مستقل‌ زیرنظر معاونت آموزش و تحقیقات ، جایگاه خویش را تثبیت نماید، ۹۶ پست کارشناسی مصوب (بدون لحاظ کردن پستهای خدماتی) را به خود اختصاص دهد ، ساختار تشکیلاتی خود را در قالب سه معاونت، هفت‌ گروه‌ تخصصی‌، سه‌ اداره‌ ودو شورای‌ علمی‌ و هماهنگی‌ به‌ تصویب‌ برساند و در مراحل‌ اولیه‌ تشکیل‌ خود به‌ تبیین‌ اهداف‌ کمی‌ وکیفی‌ خود بپردازد. در سال‌ ۱۳۷۹، با تصویب طرح‌ ادغام‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ و وزارت‌ کشاورزی‌ و تشکیل‌وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ مرکز اطلاع‌رسانی‌ و خدمات‌ علمی‌ جهاد سازندگی‌ به‌ محل‌ مرکز اطلاعات‌ ومدارک‌ علمی‌ کشاورزی‌ در سازمان‌ تحقیقات‌، آموزش‌ و ترویج کشاورزی‌ انتقال‌ یافت‌.

در سال ۱۳۹۲ به دنبال تصویب تشکیلات سازمانی جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گروه جدیدی به نام “فناوری اطلاعات (فاوا)” در سطح سازمان ایجاد شده و معاونت فناوری اطلاعاتی این مرکز جدا شده و به آن گروه منتقل شد.

و در تیرماه ۱۳۹۴ گروه فناوری اطلاعات با مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی ادغام شده است و مرکز جدید با عنوان “مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی ” در دو زیر مجموعه “معاونت فناوری اطلاعات ” و “معاونت اطلاع رسانی کشاورزی ” راه اندازی شده است.مهم‌ترین جامعه استفاده‌کننده این مرکز در درجه اول اعضای هیئت علمی، محققان و کارکنان مراکز و مؤسسات تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و در مراحل بعدی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در سطح کشور می‌باشند. مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی با گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی غنی در حوزه کشاورزی و علوم وابسته، یکی از مراکز علمی تخصصی در این زمینه محسوب می‌شود و روزانه تعداد کثیری از محققان و متخصصان از منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع‌رسانی آن بهره‌مند می‌گردند. درواقع پشتیبانی‌ اطلاعاتی‌ از فعالیت‌های‌ پژوهشی‌ و آموزشی‌ اعضای هیئت علمی و پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی‌، انجام‌ تحقیقات ‌کاربردی‌ به‌منظور‌ بهبود کیفیت‌ ارائه خدمات‌، ایجاد و گسترش‌ مهارت‌های‌ اطلاع‌رسانی و مدیریت‌ دانش، ایجاد و توسعه‌ بسترهای‌ نرم‌افزاری‌ و سخت‌افزاری‌ لازم، از مهم‌ترین اهداف مرکز به شمار می‌آیند.